zverejnovanie-vyzva

Zverejňovanie – výzva

 1. Homepage
 2. Zverejňovanie - výzva
Výzva na predkladanie ponúk  
  • Identifikačné údaje obstarávateľa:
 
  • Názov adresy a kontaktné údaje: OZ FC Slovan Galanta, Kpt. Nálepku 740/40, 924 01 Galanta
 
  • Webové sídlo (internetová adresa): slovangalanta.sk
 
  • Názov predmetu zákazky:  Regenerácia futbalového ihriska – FC Slovan Galanta
 
  • Druh zákazky: stavebné práce
 
  • Stručný opis: predmetom zákazky je regenerácia futbalového ihriska. Regenerácia  pozostáva z dodávky a aplikácie materiálov na regeneráciu futbalového trávnatého ihriska – nasledovných parametrov:
 
Aplikácia  selektívneho herbicidu postrekom naširoko
Bofix   selektívny  herbicid
Vertikutácia trávnika/odstránenie stariny so zberom/ a  zavalcovaním, v dvoch smeroch
Aplikácia hnojiva kolečkovým rozmetadlom
Štartovacie hnojivo, Complex  COMPLEX 15/15/15, 25kg
Organické  hnojivo  granulované   Seaforga
Hnojivo complex 20
Jesenné  hnojivo Pro  turf 12
Hĺbkové rozvolnenie VERTIDREIN  /prepichanie trávnika/
Aplikácia  piesku strojom  REDEXIM /pieskovanie/
Piesok s dopravou
Zapracovanie cerifikačného materiálu sieťou
Regeneračný prísev  trávnika diskovou sejačkou Vredo Super Compact
Trávne  osivo   RPR  sport
Trávnikový  substrát   Gramoflor
Zeolit  frakcia 1-2,5mm
Trávny  koberec  s pokladkou a dopravou
Príprava podložia  bránkoviska  frézovanie   tern úpravy
Aplikácia hnojiva kolečkovým rozmetadlom
Super  hum tekuté  hnojivo
Nitro  fix   redukcia  plste
Aplikácia  tekutých hnojív
Farba   na  čiary   vodou riediteľná  Koncentrát
 
  • Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000,00 € bez DPH
 
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu s DPH
 
  • Dĺžka trvania zákazky:  max. 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy.
 
  • Podmienky účasti:
 
  • Lehota na predkladanie ponúk: Lehota na predkladanie ponúk poštovou zásielkou, resp. kuriérnou službou alebo doručením osobne uplynie dňa 5.8.2022 do 15:00. Ak uchádzač predloží ponuku po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, obstarávateľ vráti ponuku neotvorenú uchádzačovi. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je potrebné predložiť písomne na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Regenerácia futbalového ihriska – FC Slovan Galanta“.
 
  • Obsah ponuky: Ponuku predložená uchádzačom bude obsahovať:
 
  • Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
 
  • Dokladovanie podmienok účasti podľa tejto výzvy
 
  • Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
 
  • Rozpočet stavebných prác
 
  • Termín otvárania ponúk: 8. 8. 2022 o 11:00
V Galante 29.7.202 Róbert Hupka v.r. predseda predstavenstva OZ FC Slovan Galanta
  • Príloha č. 1
   
  • Príloha č. 2
 

Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponuk

DEMO